Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Tickets Jazz aan de Maas

1   Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Tickets Jazz aan de Maas.
 2. Mobile Only Ticket: toegangsbewijs voor een mobile only evenement met een bewegend logo van Tickets Jazz aan de Maas.
 3. Evenement: de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard, waarvoor Tickets Jazz aan de Maas tickets verkoopt.
 4. Organisator: de natuurlijke of rechtspersoon die een evenement produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is.
 5. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een ticket koopt.
 6. Ticket: het document dat dient als toegangsbewijs voor het evenement, waaronder wordt verstaan een regulier ticket en een mobile only ticket.
 7. Jazzclub 14: ANBI-stichting ter ondersteuning van de Jazz, gevestigd te Swalmen.
 8. Upsell: de verkoop van aanvullende producten of diensten door Tickets Jazz aan de Maas namens zichzelf of in opdracht van derden.

 

2   Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Tickets Jazz aan de Maas, producten of diensten van welk aard ook aan koper levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
 2. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van koper wijst Tickets Jazz aan de Maas uitdrukkelijk van de hand.
 3. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. Tickets Jazz aan de Maas is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op overeenkomsten. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn op de website van Tickets Jazz aan de Maas te raadplegen.

 

3   Totstandkoming overeenkomst met Tickets Jazz aan de Maas

 1. De dienst die Tickets Jazz aan de Maas verleent bestaat uit het distribueren van tickets. Een ticket is niets meer dan een recht tot toegang, in dit geval toegang tot een evenement van de organisator. Met de aankoop van een ticket komen er daardoor twee overeenkomsten tot stand. Een overeenkomst tussen koper en Tickets Jazz aan de Maas en een overeenkomst tussen koper en de organisator van het evenement waarvoor koper een recht tot toegang heeft gekocht.
 2. De overeenkomst die tussen Tickets Jazz aan de Maas en koper tot stand komt ziet op het bestel- en leveringsproces van het ticket.
 3. Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat koper heeft opgegeven in zijn of haar account. Tickets Jazz aan de Maas zal het door koper opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen.
 4. De door Tickets Jazz aan de Maas opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Tickets Jazz aan de Maas schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 5. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat.

 

4   Totstandkoming overeenkomst tussen koper en organisator

 1. Koper koopt via Tickets Jazz aan de Maas een ticket voor een evenement van organisator. Er komt daardoor tussen koper en organisator een overeenkomst tot stand die ziet op rechten en verplichtingen in het kader van het recht tot toegang tot het evenement van de organisator.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Tickets Jazz aan de Maas vrijblijvend.
 3. Koper dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste tickets zijn gereserveerd. Koper dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Indien koper kiest voor het via elektronische weg ontvangen van tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het ticket bij koper vanaf het moment dat de tickets hem hebben bereikt. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die koper heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Tickets Jazz aan de Maas contact met koper opnemen met behulp van de gegevens die koper heeft ingevoerd. Als Tickets Jazz aan de Maas koper niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Tickets Jazz aan de Maas ertoe overgaan de reservering te annuleren en de tickets alsnog te verkopen aan een andere koper. Indien Tickets Jazz aan de Maas twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door koper bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de koper gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de koper te annuleren en de tickets alsnog te verkopen aan een andere koper. Tickets Jazz aan de Maas zal zich inspannen om de koper in een dergelijk geval te informeren. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.
 4. Tickets Jazz aan de Maas is gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de organisator een maximum te stellen aan het aantal te reserveren c.q. te kopen tickets. Bij een concreet vermoeden van misbruik ten aanzien van het omzeilen van het gestelde maximum, is Tickets Jazz aan de Maas gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de organisator de reservering van de tickets ongedaan te maken of de betreffende tickets ongeldig te maken. Dit om te voorkomen dat er tickets op grote schaal worden opgekocht.
 5. Tickets Jazz aan de Maas heeft de mogelijkheid om bij de verkoop van tickets aanvullende producten aan te bieden. Indien Tickets Jazz aan de Maas producten of diensten van derden middels deze activiteit verkoopt, zullen op de (levering van) de betreffende producten of diensten de (Algemene) Voorwaarden van deze derde van toepassing zijn.
 6. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.

 

5   Prijzen en betaling

 1. Tickets Jazz aan de Maas verkoopt tickets namens organisator die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepaalt. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
 2. Koper betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de op de website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de website van Tickets Jazz aan de Maas aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
 3. Alle prijzen van Tickets Jazz aan de Maas zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 4. Per ticket worden er servicekosten in rekening gebracht en in sommige gevallen per order transactiekosten en bezorgkosten.
 5. Indien koper de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is koper, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien koper na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Tickets Jazz aan de Maas de vordering uit handen geven, in welk geval koper naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

 

6   Afgelaste of verschoven evenementen

 1. Het is de verantwoordelijkheid van koper om na te gaan of een evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Tickets Jazz aan de Maas zal proberen koper van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat Tickets Jazz aan de Maas de benodigde informatie van de organisator heeft ontvangen, kan Tickets Jazz aan de Maas niet garanderen dat koper van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het evenement. Tickets Jazz aan de Maas is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
 2. De aanvullende voorwaarden van de Tickets Jazz aan de Maas annuleringsverzekering zijn van toepassing op de overeenkomst, indien koper een annuleringsverzekering heeft afgesloten.
 3. Tickets van verschoven evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende evenement. Indien een evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum kan de organisator voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.
 4. In het geval een evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan koper de tickets voor dit evenement inleveren conform de regeling zoals bepaald door de organisator. Voor de betreffende voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de organisator van dit evenement. Indien de organisator van het evenement Tickets Jazz aan de Maas verzoekt om de koper de ticketprijs, al dan niet gedeeltelijk, te restitueren dan zal Tickets Jazz aan de Maas hiertoe overgaan nadat zij de betreffende gelden van de organisator van het evenement heeft ontvangen. Wanneer wordt overgegaan tot restitutie van de ticketprijs, zal Tickets Jazz aan de Maas eveneens de servicekosten restitueren. De restitutie als bedoeld in de vorige zin geschiedt uitsluitend middels een online overboeking.
 5. Bij afgelasting of verschuiving van een evenement komen eventuele middels upsell verkochte producten of diensten niet voor restitutie in aanmerking.

 

7   Tickets

 1. Afhankelijk van het type evenement wordt door Tickets Jazz aan de Maas een regulier ticket of mobile only ticket aangeboden aan de koper.
 2. Indien sprake is van een mobile only ticket geldt het volgende. Om misbruik van tickets door fraudeurs en zwarthandelaars te voorkomen, wordt door Tickets Jazz aan de Maas in voorkomende gevallen gebruik gemaakt van een zogenaamd mobile only ticket. Dit ticket is voorzien van het logo van Tickets Jazz aan de Maas dat op het scherm voorbij rolt over het ticket en dus in beweging is. In het geval sprake is van een “mobile only” evenement, wordt de koper enkel toegang verschaft indien de koper een mobile only ticket kan laten zien. Dit betekent dat koper een ticket moet kunnen tonen waarbij het logo van Tickets Jazz aan de Maas over het scherm rolt. Het maken van een screenshot van een mobile only ticket is derhalve niet toegestaan en wordt niet aangemerkt als geldig toegangsbewijs tot het evenement. Voor vragen over het mobile only ticket kan de koper contact opnemen met het contactcenter van Tickets Jazz aan de Maas.
 3. Om zwarthandel tegen te gaan, kan een mobile only ticket niet worden overgedragen. Wordt het mobile only ticket toch overgedragen dan verandert het mobile only ticket met een bewegend logo in een ticket met een stilstaand logo. Hiermee heeft de (opvolgend) koper geen recht op toegang tot het mobile only evenement. Enkel de personen die een mobile only ticket met bewegend logo van Tickets Jazz aan de Maas kunnen tonen, hebben recht op toegang tot het mobile only evenement.
 4. De door Tickets Jazz aan de Maas gedistribueerde tickets blijven te allen tijde eigendom van de organisator. Het is koper niet toegestaan om een ticket door te verkopen indien dit in strijd is met de wet. Daarnaast kan een organisator de doorverkoop of het gebruik op commerciële wijze van een ticket verbieden. De koper dient dit na te gaan in de algemene voorwaarden van de organisator waar op het ticket en gedurende het bestelproces naar wordt verwezen. Bij (poging tot) doorverkoop of commercieel gebruik in strijd met de wet of de algemene voorwaarden van de organisator, is de organisator gerechtigd het betreffende ticket ongeldig te maken en/of de koper een boete op te leggen. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
 5. Na ontvangst dient de koper de tickets direct te controleren op juistheid. Na aanschaf kunnen tickets niet meer worden geruild of vergoed.
 6. Indien het ticket van koper zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kan koper contact opnemen met het contactcenter.
 7. Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. Tickets Jazz aan de Maas kan geen enkele garantie geven dat aan speciale wensen tegemoet kan worden gekomen. Voor meer informatie kan koper contact opnemen met Tickets Jazz aan de Maas.

 

8   Intellectuele eigendomsrechten

 1. De op het ticket van Tickets Jazz aan de Maas rustende intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Tickets Jazz aan de Maas dan wel haar licentiegever. Koper zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Tickets Jazz aan de Maas dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.
 2. Het is koper niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van industriële eigendom van het ticket te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het ticket.
 3. Het is koper verboden het ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
 4. De overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Tickets Jazz aan de Maas aan koper.

 

9   Privacy

 1. Koper wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Tickets Jazz aan de Maas welke op de website van Tickets Jazz aan de Maas raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

 

10 Aansprakelijkheid

 1. Tickets Jazz aan de Maas kan niet worden aangemerkt als de organisator van het evenement en is geen partij bij de overeenkomst die tussen de organisator en koper tot stand komt. Tickets Jazz aan de Maas is daardoor niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie ten aanzien van: het recht dat de koper heeft gekocht tot verkrijging van toegang tot het evenement van organisator, de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het evenement, de gang van zaken in of rondom het evenement en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Mocht Tickets Jazz aan de Maas in het kader van haar overige verplichtingen aan koper aansprakelijk zijn, is de aansprakelijkheid van Tickets Jazz aan de Maas wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de tickets aan koper in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Tickets Jazz aan de Maas of haar ondergeschikten.
 3. De aansprakelijkheid van Tickets Jazz aan de Maas wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien koper Tickets Jazz aan de Maas onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Tickets Jazz aan de Maas ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Tickets Jazz aan de Maas in staat is adequaat te reageren.
 4. Koper vrijwaart Tickets Jazz aan de Maas voor alle aanspraken ven derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door koper van enige verplichting jegens Tickets Jazz aan de Maas, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Tickets Jazz aan de Maas meldt.
 6. Tickets Jazz aan de Maas kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de koper geen aanspraak maken op een vervangend ticket of terugbetaling van enige gelden. Tickets Jazz aan de Maas is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Tickets Jazz aan de Maas.
 7. Tickets Jazz aan de Maas aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door koper bij derde partijen verkregen tickets. Tickets Jazz aan de Maas kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
 8. Tickets Jazz aan de Maas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade die de houder van dit ticket ondervindt door handelen of nalaten van derden.

 

11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Tickets Jazz aan de Maas kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Tickets Jazz aan de Maas in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van koper op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan koper mee te delen en zulks zonder dat Tickets Jazz aan de Maas gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten met Tickets Jazz aan de Maas is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

 

13 Diversen

 1. Het is bij Jazz aan de Maas evenementen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname. Raadpleeg voor een specifiek overzicht hiervoor de algemene voorwaarden van de organisator.
 2. Het is mogelijk dat kopers voorafgaande aan het evenement worden gefouilleerd. Aan degene zie zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.
 3. Kopers die te laat bij het evenement arriveren, worden -voor zover mogelijk- toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.
 4. Waar in deze Algemene Voorwaarden Tickets Jazz aan de Maas zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Tickets Jazz aan de Maas gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een
  e-mailbericht.
 5. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Tickets Jazz aan de Maas dan wel in offertes, orderbevestigingen, tickets en/of andere bescheiden, binden Tickets Jazz aan de Maas niet.
 6. Bij verschil van mening tussen Tickets Jazz aan de Maas en koper over de vertaling en/of de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.
 7. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Tickets Jazz aan de Maas in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Tickets Jazz aan de Maas vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 8. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te ’s-Gravenhage onder nummer (39/2018), alsmede te raadplegen op de website.

Door deze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten